Současný pedagogický sbor Střední školy Jana Blahoslava se sestává ze třinácti kmenových a řady externích pedagogických pracovníků. Každý z učitelů je odborníkem ve svém předmětu a aktivně hledá, jakým způsobem se v něm dál rozvíjet. V rámci pedagogického sboru klademe důraz na kolegialitu, nejsou nám cizí vzájemné hospitace (návštěvy v hodinách kolegů), rozbory hodin (úspěšných i neúspěšných) a inspirace vedoucí ke zlepšování studijních výsledků žáků. Učitelé vedou studenty k odpovědnosti ve slovech i činech, k poctivé práci, širokému rozhledu a otevřenému přístupu k druhým. Studenti školy nejsou jen pasivními příjemci pojmů a jejich definic, ale jsou živou součástí celého vzdělávacího procesu. Učitelé se nebojí zabývat v rámci své odbornosti tím, co zajímá žáky. Jsou ochotni naslouchat pohledům druhých, společně diskutovat a vzájemně se obohacovat.

Provoz domova mládeže zajišťují 4 vychovatelé, kteří se střídají v rámci odpoledních a nočních směn, aby zajistili nepřetržitý dohled nad ubytovanými žáky. Spolu s dalšími pedagogy vytvářejí dostatek rozmanitých volnočasových příležitostí pro ubytované studenty, od společné práce, přes sport až po aktivity rekreační.

Studenty vedeme k týmové spolupráci, objevování vlastních silných i slabých stránek a v rámci nich k jejich rozvoji, či překonávání. Těšíme se ze společných úspěchů, pracujeme na nich a jsme ochotni se poučit z případných potíží. Hledáme dobrá řešení konfliktů, se kterými se žáci školy mohou setkávat jak v rovině studijní, tak osobní. Věříme, že to stojí za to.

MEDAILONKY  A KONTAKTY JEDNOTLIVÝCH PEDAGOGŮ

DSC 0113DSC 0592 crDSC 0211