ikony obory PMP

čtyřletý maturitní obor

kód oboru: 75-31-M/01

forma studia: prezenční

počet přijímaných uchazečů: 30

školné: 1.000 Kč / měsíc (pro žáky studující od školního roku 2023/2024)

 

PRAXE OD 1. ROČNÍKU

UČEBNÍ PLÁN

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. je pro studium tohoto oboru vyžadováno lékařské potvrzení. Pro obor jsou stanovena následující zdravotní omezení - prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity, závažné duševní nemoci a poruchy chování.

 

CHARAKTERISTIKA OBORU

Žáci jsou vedeni především k výchovné a vzdělávací práci s dětmi a mládeží. V průběhu studia se naučí rozvíjet předpoklady, dovednosti a schopnosti svěřených dětí. Budou vybaveni klíčovými dovednostmi v oblasti práce s dětmi, jako je efektivní komunikace, příprava a vedení výchovných a vzdělávacích programů a her, zpracování nutné administrativy a v oblasti komunikace s veřejností, především s rodiči.
K této práci potřebují mít nejen dobré teoretické znalosti z pedagogiky, psychologie a biologie, ale také rozvinuté praktické dovednosti v oblastech výtvarné, hudební či dramatické výchovy a tělocviku.
Chceme, aby si naši absolventi byli vědomi odpovědnosti za výchovu a vzdělávání dětí, které jim rodiče ve školských i volnočasových zařízeních svěřují. Aby podporovali jejich zdravý rozvoj, učili je novým dovednostem a vytvářeli pro ně bezpečné prostředí ohraničené jasně stanovenými pravidly. Věříme, že vhodná pravidla navozují pocit bezpečí, jenž přináší dobré podmínky pro všestranný rozvoj dítěte, které je zároveň schopno spolupracovat v rámci vrstevnického kolektivu.
Žáci od prvního ročníku navštěvují zařízení zaměřená na práci s dětmi, kde pozorují práci zkušených pracovníků a následně se do ní sami zapojují. V hodinách českého jazyka a dramatické výchovy učíme žáky správné české výslovnosti, hlasitému přednesu a práci s textem. Připravujeme je na realizace vlastních edukačních programů, dramatizace pohádkových a příběhových textů a seznamujeme je s literaturou pro děti a mládež.

Obor dále prohlubuje vědomosti a rozvíjí dovednosti především následujících předmětů základní školy:
Jazyky, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Výchova k občanství, Tělesná výchova

 

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent oboru je odborně i dovednostně vybaven pro práci v dětském i pracovním kolektivu. Je připraven vytvářet, řídit a vyhodnocovat výchovně-vzdělávací procesy v rámci předškolní a volnočasové pedagogiky. Je schopen flexibilně reagovat na aktuální situace a dobře zacházet se svým časem. Absolvent disponuje dostatečným množstvím teoretických poznatků z oblasti didaktiky, pedagogiky i psychologie, které je schopen vhodně uplatnit v konkrétních výchovně-vzdělávacích situacích.
Absolvent je schopen pracovat samostatně i v týmu. Jeho činnost je řízena jím stanovenými cíli, které průběžně vyhodnocuje. Při své činnosti dbá na zásady bezpečí a ochrany zdraví dětí.
Především chceme, aby naši absolventi svoji práci vnímali jako povolání do služby druhým lidem, v němž rozvíjejí děti dle jejich jedinečného obdarování, poskytují jim laskavé a bezpečné prostředí a vedou je k úctě k pravidlům a účinné spolupráci v kolektivu.

 

UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle § 16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.

(Zdroj: RVP daného oboru)

STATISTICKÉ ÚDAJE - NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ OBORU V ČR

     duben 2022 duben 2023

Kategorie vzdělání / Obor

 Počet absolventů Počet nezaměstnaných absolventů  Míra nezaměstnanosti absolventů  Počet absolventů  Počet nezaměstnaných absolventů  Míra nezaměstnanosti absolventů  
 Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) - M 33 811 1 480 4,4% 32 251 1 417 4,4%
 Předškolní a mimoškolní pedagogika 1 152 20 1,7% 1 122 17 1,5%

(Zdroj: https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/7531M01)

VHODNÉ MOŽNOSTI NAVAZUJÍCÍHO STUDIA

Magisterský studijní program v oboru speciální pedagogika
Bakalářský studijní program v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika
Magisterský studijní program v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika
Bakalářské a magisterské pedagogické obory
případně jiné humanitně zaměřené vysokoškolské studium

 

Chci se dozvědět více o podávání přihlášek ke studiu.