Na základě kritérií 2. kola kola přijímacího řízení pro obory Veřejnosprávní činnost a Ošetřovatel bylo stanoveno pořadí uchazečů. Do celkového počtu bodů byl započítán průměrný prospěch ze ZŠ (2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku), výsledky pohovoru a body získané za uchazečské portfolio, resp. dokumenty související se studiem prokazující aktivitu uchazeče. Maximální počet bodů byl u oboru Veřejnosprávní činnost stanoven na 100 bodů. Minimální bodová hranice pro splnění kritérií přijímacího řízení byla stanovena na 25 bodů. U oboru Ošetřovatel byl maximální počet bodů stanoven na 40 bodů a minimální bodová hranice pro splnění kritérií přijímacího řízena byla stanovena na 15 bodů.


SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ 2. kola – OBOR 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ 2. kola – OBOR 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST - doplněno o náhradní termín

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ 2. kola – OBOR 53-41-H/01 OŠETŘOVATEL

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 


CO MÁM DĚLAT DÁL?

1. JSEM PŘIJAT / PŘIJATA

Přijatým uchazečům se informace o přijetí nezasílá, ale je zveřejněna výše, případně ve vývěsce u budovy školy.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tedy do 9. června 2023, a to buď osobně, nebo doporučenou poštou zaslanou na adresu: Střední škola Jana Blahoslava, č. p. 349, 463 62 HejniceZápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou a uchazeči jej vystavuje jeho základní škola, nebo krajský úřad.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 Školského zákona:
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Prosíme o co nejrychlejší zaslání zápisového lístku, případně o e-mailové oznámení, že žák o studium na naší škole zájem nemá. Usnadníte nám další administraci přijímacího řízení a zrychlíte odvolací proces pro uchazeče, kteří u přijímacích zkoušek uspěli, ale nejsou přijati na základě nedostatečné kapacity. Děkujeme.

Pokud zvažujete ubytování v domově mládeže, vyplňte rovnež přihášku na ubytování a odevzdejte ji osobně či poštou nejpozději do 15. června 2023.

 

2. SPLNIL/A JSEM PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, ALE NEBYL/A JSEM PŘIJAT/NEBYLA JSEM PŘIJATA

Upozorňujeme, že dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mají uchazeči a jejich zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům Rozhodnutí o nepřijetí před jeho vydáním. Této možnosti můžete využít v pondělí 29. května 2023 v době 12:00 – 14:00 v kanceláři školy. Po uplynutí této lhůty budou všechna Rozhodnutí o nepřijetí vydána. Nepřijatí uchazeči si budou moci Rozhodnutí osobně vyzvednout v kanceláři školy 29. května 2023 od 14:00 do 16:30 (zároveň je možné se na místě proti tomuto Rozhodnutí odvolat). Nevyzvednutá Rozhodnutí o nepřijetí budou následně odeslána poštou zákonnému zástupci uchazeče (nebo zletilému uchazeči) do vlastních rukou. Rozhodnutí, která nelze doručit, budou na poště uložena po dobu 10 dnů (§ 24 odst. 1 správního řádu). Poté budou považována za doručená.

Pokud uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení (má v součtu více než minimální počet bodů) a nebyl přijat v důsledku nedostatku volné kapacity, může podat proti tomuto Rozhodnutí odvolání. Pokud jej po vyhlášení výsledků náhradního termínu v případě oboru Veřejnosprávní činnost a uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků úspěšných uchazečů lze přijmout, řídí se ředitel školy pořadím uchazečů (§ 183, odst. 3 Školského zákona). Mezitím je nutné podat zápisový lístek na školu, na niž byl uchazeč přijat. Takto uplatněný zápisový lístek může po vydání nového Rozhodnutí o přijetí na základě odvolání znovu vyzvednout a uplatnit na naší škole.
Odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí lze podat až po jeho doručení / osobním převzetí a to písemně ve lhůtě 3 pracovní dny od jeho doručení/převzetí (osobně nebo doporučeně poštou na adresu školy - rozhoduje podací razítko pošty).

Formulář odvolání naleznete ZDE.

V případě, že si budete chtít vyzvednout Rozhodnutí o nepřijetí osobně a současně s tím podat odvolání, ale nevyhovuje vám termín 29. května 2023 14:00-16:30, je možné kontaktovat kancelář školy (774 843 183) a domluvit si jiný termín v týdnu. Rozhodnutí vám v takovém případě nebude zasláno poštou, ale ponecháme Vám jej k osobnímu vyzvednutí ve škole.

Všechna ostatní Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou 30. května 2023.3. NESPLNIL/A JSEM PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Pokud má uchazeč méně než je minimální počet bodů stanovený pro přijetí (tedy méně než 25 bodů, resp. 15 bodů pro obor Ošetřovatel), nemůže být ke studiu přijat.  

GRATULUJEME VŠEM ÚSPĚŠNÝM UCHAZEČŮM A TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI
PŘÍMO VE TŘÍDÁCH STŘEDNÍ ŠKOLY JANA BLAHOSLAVA