Na základě kritérií 1. kola kola přijímacího řízení pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a Veřejnosprávní činnost bylo stanoveno pořadí uchazečů. Do celkového počtu bodů byl započítán průměrný prospěch ze ZŠ (2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku), výsledky jednotné přijímací zkoušky a body získané za uchazečské portfolio. Maximální počet bodů byl stanoven na 160 bodů. Minimální bodová hranice pro splnění kritérií přijímacího řízení byla stanovena na 40 bodů.SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ – OBOR 75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ – OBOR 75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA - doplněno o výsledky náhradního termínu
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ – OBOR 68-43-M/01 VEŘENOSPRÁVNÍ ČINNOST

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ – OBOR 68-43-M/01 VEŘENOSPRÁVNÍ ČINNOST - doplněno o výsledky náhradního termínu
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 


CO MÁM DĚLAT DÁL?

1. JSEM PŘIJAT / PŘIJATA

Přijatým uchazečům se informace o přijetí nezasílá, ale je zveřejněna výše, případně ve vývěsce u budovy školy.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tedy do 16. května 2023, a to buď osobně, nebo doporučenou poštou zaslanou na adresu: Střední škola Jana Blahoslava, č. p. 349, 463 62 HejniceZápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou a uchazeči jej vystavuje jeho základní škola, nebo krajský úřad.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 Školského zákona:
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Prosíme o co nejrychlejší zaslání zápisového lístku, případně o e-mailové oznámení, že žák o studium na naší škole zájem nemá. Usnadníte nám další administraci přijímacího řízení a zrychlíte odvolací proces pro uchazeče, kteří u přijímacích zkoušek uspěli, ale nejsou přijati na základě nedostatečné kapacity. Děkujeme.

 

2. SPLNIL/A JSEM PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, ALE NEBYL/A JSEM PŘIJAT/NEBYLA JSEM PŘIJATA

Upozorňujeme, že dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mají uchazeči a jejich zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům Rozhodnutí o nepřijetí před jeho vydáním. Této možnosti můžete využít v úterý 2. května 2023 v době 13:00 – 15:00 v kanceláři školy. Po uplynutí této lhůty budou všechna Rozhodnutí o nepřijetí vydána. Nepřijatí uchazeči si budou moci Rozhodnutí osobně vyzvednout v kanceláři školy 2. května 2023 od 16:00 do 18:30 (zároveň je možné se na místě proti tomuto Rozhodnutí odvolat). Nevyzvednutá Rozhodnutí o nepřijetí budou následně odeslána poštou zákonnému zástupci uchazeče (nebo zletilému uchazeči) do vlastních rukou. Rozhodnutí, která nelze doručit, budou na poště uložena po dobu 10 dnů (§ 24 odst. 1 správního řádu). Poté budou považována za doručená.

Pokud uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení (má v součtu více než 40 bodů) a nebyl přijat v důsledku nedostatku volné kapacity, může podat proti tomuto Rozhodnutí odvolání. Pokud jej po vyhlášení výsledků náhradního termínu a uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků úspěšných uchazečů lze přijmout, řídí se ředitel školy pořadím uchazečů (§ 183, odst. 3 Školského zákona). Mezitím je nutné podat zápisový lístek na školu, na niž byl uchazeč přijat. Takto uplatněný zápisový lístek může po vydání nového Rozhodnutí o přijetí na základě odvolání znovu vyzvednout a uplatnit na naší škole.
Odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí lze podat až po jeho doručení / osobním převzetí a to písemně ve lhůtě 3 pracovní dny od jeho doručení/převzetí (osobně nebo doporučeně poštou na adresu školy - rozhoduje podací razítko pošty).

Formulář odvolání naleznete ZDE.

V případě, že si budete chtít vyzvednout Rozhodnutí o nepřijetí osobně a současně s tím podat odvolání, ale nevyhovuje vám termín 2. května 2023 16:00-18:30, je možné kontaktovat kancelář školy (774 843 183) a domluvit si jiný termín v týdnu. Rozhodnutí vám v takovém případě nebude zasláno poštou, ale ponecháme Vám jej k osobnímu vyzvednutí ve škole.

Všechna ostatní Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou 3. května 2023.3. NESPLNIL/A JSEM PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Pokud má uchazeč méně než je minimální počet bodů stanovený pro přijetí (tedy méně než 40 bodů), nemůže být ke studiu přijat. Může se přihlásit do 2. kola přijímacího řízení na obory Ošetřovatel nebo Veřejnosprávní činnost. V obou případech máme na oborech několik volných míst. 2. kolo bude vypsáno v polovině května. 

GRATULUJEME VŠEM ÚSPĚŠNÝM UCHAZEČŮM A TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI
PŘÍMO VE TŘÍDÁCH STŘEDNÍ ŠKOLY JANA BLAHOSLAVA