Na základě kritérií 1. kola přijímacího řízení do učebního oboru Ošetřovatel bylo stanoveno pořadí uchazečů. Do celkového počtu bodů byl započítán průměrný prospěch ze ZŠ (2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku) a výsledky pohovoru, ke kterému mohl uchazeč dodat dokumenty související s motivací ke studiu. Nejvyšší počet bodů byl stanoven na 45 bodů. Minimální bodová hranice pro splnění kritérií přijímacího řízení byla stanovena na 15 bodů.SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ – OBOR OŠETŘOVATEL (53-41-H/01)

KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - OBOR OŠETŘOVATEL

 

CO MÁM DĚLAT DÁL?

1. JSEM PŘIJAT / PŘIJATA

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tedy do 11. května 2023, a to buď osobně, nebo doporučenou poštou zaslanou na adresu: Střední škola Jana Blahoslava, č. p. 349, 463 62 HejniceZápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou a uchazeči jej vystavuje jeho základní škola, nebo krajský úřad.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 Školského zákona:
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Prosíme o co nejrychlejší zaslání zápisového lístku, případně o e-mailové oznámení, že žák o studium na naší škole zájem nemá. Usnadníte nám další administraci přijímacího řízení a zrychlíte  proces vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro další uchazeče o obor. Děkujeme.


2. NEJSEM PŘIJAT/A, NESPLNIL/A JSEM PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Pokud má uchazeč méně než je minimální počet bodů stanovený pro přijetí (tedy méně než 15 bodů), nemůže být ke studiu přijat. Může se přihlásit do 2. kola přijímacího řízení, které bude vyhlášeno nejpozději v polovině května.

 

 

GRATULUJEME VŠEM ÚSPĚŠNÝM UCHAZEČŮM A TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI
PŘÍMO VE TŘÍDÁCH STŘEDNÍ ŠKOLY JANA BLAHOSLAVA