Na základě podmínek druhého kola přijímacího řízení bylo stanoveno pořadí uchazečů. Do celkového počtu bodů byl započítán průměrný prospěch ze ZŠ a výsledky pohovoru. Uchazeči mohli získat bodovou bonifikaci při prokázání některé z uznávaných mimoškolních aktivit, avšak nejvýše do maximálního počtu 75 bodů. Minimální bodová hranice pro splnění kritérií přijímacího řízení byla stanovena na 30 bodů

 

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ PRO OBA OBORY

 

CO MÁM DĚLAT DÁL?

1. JSEM PŘIJAT / PŘIJATA

V případě zájmu o studium doručí uchazeč zápisový lístek nejdéle do 10 pracovních dní od oznámení výsledků příjímacího řízení, tedy do 29. června 2021, a to buď osobně, nebo doporučenou poštou zaslanou na adresu: Střední škola Jana Blahoslava, Růžodolská 118, Liberec XI, 460 01. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou a uchazeči jej vystavuje jeho základní škola, nebo krajský úřad.

Prosíme o co nejrychlejší zaslání zápisového lístku, případně o e-mailové oznámení, že žák o studium na naší škole zájem nemá. Děkujeme. Usnadníte nám další administraci přijímacího řízení. Obdržení zápisového lístku Vám vzápětí potvrdíme na zadanou e-mailovou adresu. 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Pokud jste již uplatnili zápisový lístek na jinou školu, můžete si jej v ní znovu vyzvednout. 

 

2. SPLNIL/A JSEM PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, ALE NEBYL/A JSEM PŘIJAT/NEBYLA JSEM PŘIJATA

Uchazeči bude poštou doručeno rozhodnutí o nepřijetí.* Pokud uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení (má v součtu více než 30 bodů) a nebyl přijat v důsledku nedostatku volné kapacity, může podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. Formulář odvolání naleznete ZDE. Odvolání proti nepřijetí na SŠ je třeba podat písemně na adresu zřizovatele školy**, a to nejpozději 3 pracovní dny od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Při zaslání odvolání poštou je rozhodující datum jeho podání.

 

* Rozhodnutí o nepřijetí se uchazečům (resp. zákonným zástupcům) odesílá poštou do vlastních rukou. Rozhodnutí, která nelze doručit, budou na poště uložena po dobu 10 dnů (§ 24 odst. 1 správního řádu). Poté budou považována za doručená.

** I když je škola zapsána v rejstříku právnických i školských osob, nabude toto rozhodnutí právní účinnosti až 1. září 2021 spolu s jejím otevřením. Vzhledem k tomu musí prozatím právní úkony vykonávat její zřizovatel, tedy Jednota bratská. Adresa: Jednota bratrská, Boženy Němcové 54/9, 460 05 Liberec V, Česká republika.

 

GRATULUJEME VŠEM ÚSPĚŠNÝM UCHAZEČŮM A TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI

PŘÍMO VE TŘÍDÁCH STŘEDNÍ ŠKOLY JANA BLAHOSLAVA