Na základě podmínek prvního kola přijímacího řízení bylo stanoveno pořadí uchazečů. Do celkového počtu bodů byl započítán průměrný prospěch ze ZŠ (2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku) a výsledky jednotné přijímací zkoušky. Uchazeči mohli získat bodovou bonifikaci při prokázání některé z uznávaných mimoškolních aktivit, avšak nejvýše do maximálního počtu 160 bodů. Minimální bodová hranice pro splnění kritérií přijímacího řízení byla stanovena na 40 bodů.

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ – OBOR 75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ – OBOR 68-43-M/01 VEŘENOSPRÁVNÍ ČINNOST

CO MÁM DĚLAT DÁL?

1. JSEM PŘIJAT / PŘIJATA

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tedy do 12. května 2022, a to buď osobně, nebo doporučenou poštou zaslanou na adresu: Střední škola Jana Blahoslava, č. p. 349, 463 62 HejniceZápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou a uchazeči jej vystavuje jeho základní škola, nebo krajský úřad.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 Školského zákona:
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Prosíme o co nejrychlejší zaslání zápisového lístku, případně o e-mailové oznámení, že žák o studium na naší škole zájem nemá. Usnadníte nám další administraci přijímacího řízení a zrychlíte odvolací proces pro uchazeče, kteří u přijímacích zkoušek uspěli, ale nejsou přijati na základě nedostatečné kapacity. Děkujeme.

 

2. SPLNIL/A JSEM PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, ALE NEBYL/A JSEM PŘIJAT/NEBYLA JSEM PŘIJATA

Uchazeči bude poštou doručeno rozhodnutí o nepřijetí.* Pokud uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení (má v součtu více než 40 bodů) a nebyl přijat v důsledku nedostatku volné kapacity, může podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. Formulář odvolání naleznete ZDE. Odvolání proti nepřijetí na SŠ je třeba podat písemně na adresu školy, a to nejpozději 3 pracovní dny od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Při zaslání odvolání poštou je rozhodující datum jeho podání. Pokud jej po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků úspěšných uchazečů lze přijmout, řídí se ředitel školy pořadím uchazečů (§ 183, odst. 3 Školského zákona).

Mezitím je nutné podat zápisový lístek na školu, na niž byl uchazeč přijat. Takto uplatněný zápisový lístek může po vydání nového rozhodnutí o přijetí na základě odvolání znovu vyzvednout a uplatnit na naší škole.3. NESPLNIL/A JSEM PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Pokud má uchazeč méně než je minimální počet bodů stanovený pro přijetí (tedy méně než 40 bodů), nemůže být ke studiu přijat. Může se přihlásit do 2. kola přijímacího řízení, pokud bude vyhlášeno.


* Rozhodnutí o nepřijetí se uchazečům (resp. zákonným zástupcům) odesílá poštou do vlastních rukou. Rozhodnutí, která nelze doručit, budou na poště uložena po dobu 10 dnů (§ 24 odst. 1 správního řádu). Poté budou považována za doručená.

 

GRATULUJEME VŠEM ÚSPĚŠNÝM UCHAZEČŮM A TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI
PŘÍMO VE TŘÍDÁCH STŘEDNÍ ŠKOLY JANA BLAHOSLAVA